Tin từ VitaJean

Công ty Vitajean được cấp chứng nhận WRAP

08-03-2018

Ngày 01 tháng 03 năm 2018 Công ty TNHH Việt Thắng Jean ( VitaJean) đã được cấp Chứng nhận WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production - Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu). WRAP là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

Chứng nhận WARP mà VitaJean nhận được là sự khẳng định cam kết của Lãnh đạo Công ty VitaJean trong chiến lược xây dựng VitaJean phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Công ước Quốc tế về lao động, môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, sức khỏe và bệnh nghề nghiệp; về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về quan hệ ứng xử trong doanh nghiệp. Những cam kết trên được thực hiện theo 12 nguyên tắc sau: 

 1. Luật pháp và quy tắc nơi làm việc.
 2. Ngăn cấm lao động cưỡng bức.
 3. Ngăn cấm lao động trẻ em.
 4. Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi.
 5. Bồi thường và phúc lợi.
 6. Giờ làm việc phải không được vượt quá giới hạn của luật pháp.
 7. Ngăn cấm phân biệt đối xử.
 8. Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc.
 9. Các quyền hợp pháp của nhân viên về tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể.
 10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường.
 11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan.
 12. An ninh.

Giấy chứng nhận WRAP tạo cơ hội cho VitaJean mở rộng thị trường kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các hoạt động xuất khẩu trên toàn cầu, bên cạnh đó nó cũng là bằng chứng chứng minh cho việc thực thi nghiêm túc các chiến lược phát triển toàn diện, bền vững của VitaJean trong thời gian tới.