Thông báo/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

28-12-2017

Thông báo tuyển dụng Công nhân vận hành máy Laser.


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

31-10-2017


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc

31-10-2017


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trưởng Phòng Quản Trị Chất Lượng

27-10-2017