Thông báo/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Nhân viên kế toán bán hàng

24-07-2018

Thông báo tuyển dụng Nhân viên kế toán bán hàng


Thông báo tuyển dụng Trưởng ca sản xuất

Thông báo tuyển dụng Trưởng ca sản xuất

24-07-2018


Thông báo tuyển dụng Quản lý nhân sự

Thông báo tuyển dụng Quản lý nhân sự

24-07-2018


Thông báo tuyển dụng Nhân viên ISO

Thông báo tuyển dụng Nhân viên ISO

04-06-2018