Thông báo/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trưởng ca sản xuất

24-07-2018

Thông báo tuyển dụng Trưởng ca sản xuất


Thông báo tuyển dụng Quản lý nhân sự

Thông báo tuyển dụng Quản lý nhân sự

24-07-2018


Thông báo tuyển dụng Nhân viên ISO

Thông báo tuyển dụng Nhân viên ISO

04-06-2018


Thông báo tuyển dụng Phó Phòng Kế Toán Quản Trị

Thông báo tuyển dụng Phó Phòng Kế Toán Quản Trị

04-06-2018